Usnesení Valné hromady Společnosti C-M-T ze dne 11. března 2011

Valná hromada Společnosti C-M-T na svém zasedání dne 11. března 2011 vyslechla informaci předsedy Společnosti C-M-T Mgr. Michala Šimůnka o návrzích zákonů, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR předalo do vnějšího připomínkového řízení v rámci tzv. sociální reformy a po diskusi se usnesla na následujících závěrech:

Valná hromada Společnosti C-M-T konstatuje, že přijetí navržených zákonů tzv. sociální reformy v předložené podobě by zásadním způsobem narušilo jednotlivé nástroje podpory osob se zdravotním postižením k zachování jejich důstojného života, možnosti uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně a kvality života. Z navržené reformy vyplývá, že chystané změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením v řadě oblastí až existenční důsledky.

Zásadně odmítáme:

  1. návrh na zrušení tzv. mimořádných výhod (průkazů TP, ZTP a ZTP/P), a na ně navázaných daňových slev, vyhrazeného parkování a podpor ve veřejné dopravě;
  2. návrh na zrušení příspěvku na nákup motorového vozidla, který by negativním způsobem ovlivnil mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup ke vzdělání, zaměstnání i lékařské péči;
  3. omezení okruhu možných žadatelů o příspěvek na mobilitu výší příjmů žadatele a příjmů osob s žadatelem společně posuzovaných, které musí být nižší než šestinásobek životního minima, což v současné době činí částku 18 756,- Kč. Takováto restrikce postihne především ty postižené osoby, kteří i přes svůj handicap pracují a pobírají mzdu;
  4. návrh zákonného vymezení příspěvku na mobilitu, kdy podmínky k jeho získání vůbec nepočítají se zdravotní péčí, s nákupy, s obstaráváním osobních záležitostí či kulturními a sociálními potřebami osob se zdravotním postižením. Za relevantní potřeby jsou uznány pouze zaměstnání, škola a zařízení sociálních služeb, což je zcela diskriminační a protiústavní redukce potřeb lidí se zdravotním postižením;
  5. 20% spoluúčast u dávky na kompenzační pomůcky, neboť tato spoluúčast povede k tomu, že se některé pomůcky stanou pro osoby se zdravotním postižením nedostupné;
  6. návrh na zrušení příspěvku na péči o děti od 1 do 3 let, neboť by tím došlo k výraznému poškození rodin s těmito dětmi;
  7. návrh na zjednodušený způsob posuzování míry závislosti na péči, neboť navrhovaný způsob je  neprůhledný a nekontrolovatelný a výrazným způsobem omezí možnost spravedlivého posouzení nároku na získání příspěvku na péči. Nesouhlasíme ani s posílením pravomocí posudkových lékařů, kteří už nyní často svým neprofesionálním přístupem poškozují zdravotně postižené občany;
  8. zrušení minimálního příjmu ve výši 15 % u osob pobývajících v ústavních zařízeních sociální péče, neboť zbavit tyto osoby alespoň minimálního kapesného by bylo krajně nedůstojné.

Valná hromada Společnosti C-M-T se obrací na předsedu vlády, členy vlády a členy obou komor Parlamentu ČR s naléhavým apelem, aby zabránili přijetí navrhovaných zákonů tzv. sociální reformy, protože jejich obsah považujeme za neetický, nehumánní a v mnoha aspektech i protiústavní. Návrhy těchto zákonů jsou též v rozporu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou ČR ratifikovala. Přijetím navrhovaných zákonů by byly zdravotně postižení spoluobčané znovu odsunuti na okraj společnosti.

Nedopusťte, aby všechna opatření, která byla v posledních 20 letech učiněna pro zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením ve společnosti, byla pošlapána!

V Praze 11. března 2011

Za Společnost C-M-T Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Označeno v Ze života Společnosti